දවසෙන් ක්‍රිස්මස් කේක් එක/Christmas cake

මෙම පහසු ක්‍රමය අනුගමනය කරලා ඔබටත් පුළුවන් ඉතා රසවත් ක්‍රිස්මස් කේක් එකක් දවසක් ඇතුලත් හදා ගන්න. මෙම ක්‍රමයටම වෙඩින් කේක් එකේ අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගෙන දිනකින් වෙඩින් කේක් එකත් පහසුවෙන්ම සාදා ගත හැක.